۱۳۹۳ خرداد ۹, جمعه

حجاب
غلامعلی حداد عادل، نماینده مجلس، خواهان پرداخت 'یارانه حجاب' برای تشویق استفاده از پوشش اسلامی شده استهیچ نظری موجود نیست: