۱۳۹۶ اسفند ۱۲, شنبه

دوره پایاندوره پایان
دخـتر ایران زمـین کـاوه ایران شده
روسریش خنجری در دل شیخان شده
کهنه پرستان ازین واقعه خون میخورند
شـیر زن شـیر دل وارد میـدان شـده
شیخک ناپاک از وحشت و دلواپسی
ذکر مصیبت کند تعزیه گردان شده
خادم ضحاک این گزمه بی چشم و رو
مشت گره میکند، زور فراوان شـده
رهـبـر این ناکسان لاف ولایت زند
غافل از اینکه جهان دشمن ایشان شده
بسکه بدکان دین ظلم و جنایت کنند
مضحکه این و آن مذهب و ایمان شده
شاه برحمت گذشت از سر آن تخت تاج
تاج و سریر کیان قسمت شیطان شده
لیـک بـپـان رسـد دوره ظـلـم و سـتم
فصل فرو پاشی است، دوره پایان شده

خسرو (آئینه)   ‏03‏ مارس‏ 2018

هیچ نظری موجود نیست: